dafa888官网 - dafa888下载

网站首页 > 产品使用 > 咪师校园下载激活

咪师校园APP安装激活

2018-11-12 21:42:18 dafa888官网 - dafa888下载 阅读

 1、下载

       在各大应用商店搜索“咪师校园”

       或扫描下方二维码跳转下载


1.png

 

 

2、软件运行

    用户在安装完毕后,点击桌面图标即可进入系统,登录页如图:


2.png

 3、用户激活

     用户第一次访问的时候,通过以下步骤进行用户激活:点击登录页面的激活按钮->立即激活>根据权限选择老师或者家长身份>输入手机号->获取验证码->输入验证码->激活,界面如图:3.jpg


Powered by MetInfo 5.3.18 ©2008-2019 www.metinfo.cn